Parãcz sã kaszbscz chùr. Cassubia Cantat!

Data 10.9.2004 21:20:00 | Kategoria: Kultura i twrczo

22 zlnika 2004 rokù, w Parchòwie odb sã II Zjzd Kaszbsczich Spiwkw.
Òbczas zjazdu pòwòn òsta Rada Kaszbsczich Chùrw.
W ji skd weszl nlenice piãc chùrw: „Lutni” z Lzna, „Parafialngò z Rd”, „Piãclni” z Lni, „Harmnii” z Wejrowa i „Cassubia Cantat” z Parchòwa. Pòsobny zjzd mdze w Wejrowie za rok.
Wbrny òst Zarzd Kaszbsczich Chùrw:
Tomsz Fpka- Prowadnik
Jaromir Szroeder- Wiceprowadnik
Riszard Nalepka- Wiceprowadnik
Andrzej Kass- Wiceprowadnik
Edmùnd Szmikòwsczi- Wiceprowadnik

Nwniszim clã Rad je rozkòscrziwani kaszbsczgò jãzka przez spiw i wszelcz kùlturaln pòdjimizn, chtrn temù mòg suc.
Do nch zaliczc mùszi: Piersz Kaszbsk Pasjã i Zjazd Kaszbsczich Spiwkw.

Piersz Kaszbsk Pasja pòwsta w rokù 2002. Je to ùsdzk wòkalny z elemetama binowi gr na chùr i solistw a’capella (bez jinstrumentalngò towarzeni)- ca w jãzkù kaszbsczim. Òpiarty je na wjimkù Mãczi Pasczi z Ewanieli pg sw. Marka tumaczony z greczi na kaszbsczi przez Ò. Adama Riszarda Sykorã OFM. Do wspòmingò wjimka doparczon òsta kòmetarze chùru i napisn òsta mùzyka.
- Dja napisani Pasji przsza w rokù 2000 prz robòce nad telediskã wilgòpòstny piesnie pt. „Na smierc krziew’ dl kaszbsczgò telewizyjngò magazynu „Rodn Zemia”- gd autor Pasji, Tomsz Fpka.
Fòrma ùsdzka wmg prznmni pradzest spiwkw w misznym chùrze i szesc solistw. Kòòrdinje wsztkò dirigent.
Piersz wkònani Pasji nastpio w 2002 rokù. Miao òno miejsce we Wejrowie, w kòscele przklsztornym Ò.Ò. Francszkanw. Djã dao sã òwic dzãka dzejaniu wejrowsczigò starostwa pòwiatowgò i samòrzdw: miasta Wejrowa, gminw Lzno i Linia. Z tich gminw b chùr, chtrny zebra sã w Sparczony Chùr Wejrowsczgò Pòwitu. B to: chopsczi chùr „Harmnia” z Wejrowa-dir. Mrcn Grzwcz miszny chùr: parafialny z Lni- dir. Jan Szulc i „Lutnia’ z Lzna- dir. Tomasz Fpka, chtrn dirigòw t ca Pasj i wkònyw partiã Ewanielist.
Pòstrzd solistw bl: Pioter Kapczsczi- Jezs, Riszard Lorek- Arckapan i Prowadnik Chùru, Mirosw Lademann- Piat, Eugeniusz Prczkòwsczi- Pioter i Wòjcch Rbkòwsczi- Judasz.
Premiera spòtkaa sã blnym przjãcym. Karno spiwkw rczon òstao na pòsobn kòncert: do Jastarni i Lãbòrka.
W rokù 2003 tournee z Pasj liczo 8 kòncertw. Patronat wz prezes Zarzdu Gwnego Kaszbsko- Pòmòrsczgò Zrzeszeni i Prowadnik Sejmikù Wòjewdztwa Pòmòrsczgò- prof. Brunon Synak t Ò. Adam Riszard Sykòra ÒFM- prowincja zkonu Francszkanw w Pòlsce. Skd wkònwcw pòwiãkszi sã o chùr z Red pod direkcj Mrcna Grzwcza, chtrn dirigòw Pasj.
Pòwiãkszo sã t karno solistw.
Dzãka dtkoma kaszbsczich samòrzdw, wdwizna „Region” z Gdini wda nt Pasji razã z kòmpaktowa platk- jacz mòna kùpiac òbczas kòncertw.
W 2003 rokù do karna spiwkw doszed chùr „Cassubia cantat” z Parchòwa.
W rokù 2005 bo tak: http://www.naszekaszuby.pl/modules/news/article.php?storyid=543
http://www.naszekaszuby.pl/modules/news/article.php?storyid=759


I Zjzd Kaszbsczich Spiwkw za ùdb swgò dirigeta zòrganizow w zlnikù 2003 rokù, chùr „Lutnia” z Lzna. Òdb s w Barominie, kòl Lzna.
Ted t zabdowny òsta schema zjazdu, rozwit na pòsobnym zjezdze:
· Dzl „Dl Dcha”- Msz sw. kaszbsk, z mùzyczn i liturgiczn òpraw chùrw
· Pòspln òdspiwani „Kaszbsk Krlew”
· Krtcz kòncert kaszbsczich piesni w wk. chùrw- kòdi chùr sm zapòwid swòje sztczczi
· Pòspln òdspiwani „Zemia Rodn”
· Paradn przejsc z mùzyk na ml zdzeni
· Przwitani przez gowã gmin, gòspòdrza jimprez
· Ùtczeni szttã csz ùmarch dzejarzw kaszbsczi kùltur
· Cygnieni kawlw ò „wanon lutniã”- dobiwca (chùr), òrganizje w przidnym rokù zjzd
· Dzl „Dl brzcha”
· Pòspln spiw. Do wzwskani spiwniczi:

- „Pieni z Kaszub”,red. Kirsteina i Roppla- pòdobno jesz mòna dostac w wejrowsczim mùzeum- tel. 672-25-66
- „Lec chòrankò” Jana Trepczika, sprzedadz w Wejrowsczim Centrum Kùltur za 8 z.(gòi spiwnik) i 15 z. (razã z kast)- tel: 672- 43- 84
- „Piesnie Rodny Zemi” ù E.G. Prczkòwsczich za 30z. (razã z platk CD)- tel: 684-85-48
Na tã jimprezã rczony s wsztc(w caosc chùr), chtrny kòchaj kaszbsk spiwã!
Powyszy artyku opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=530