Komunikat Ruchu Autonomii Śląska dla mediów zachodnich

Data 7.6.2002 11:30:00 | Kategoria: Aktualności

Narodowość śląska w Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań. Komunikat RAŚ dla mediów zachodnioeuropejskich, 7.06.2002

Szanowni Państwo,

Zalecony przez ONZ i przeprowadzany w Polsce w dniach od 21 maja do 8 czerwca br. Powszechny Spis Ludności i Mieszkań, jest obecnie jednym z najważniejszych wydarzeń w kraju. Głównym celem spisu jest pozyskanie informacji na temat rozmieszczenia ludności, kwestii społecznych i demograficznych, aktywności zawodowej, standardów mieszkaniowych, życia, itd.

Wśród pytań zadawanych respondentom dwa dotyczą szeroko pojętej etniczności, tzn. pytanie o narodowość i język jakim posługuje się pytany. Chociaż władze podkreślają, że wszystkie odpowiedzi muszą być wpisane do formularzy w takiej formie w jakiej podaje to osoba spisywana, zasada ta jest masowo naruszana w kontekście pytania o narodowość.
W nawiązaniu do pytania 33 dotyczącego narodowości osoby spisywanej, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego p. Tadeusz Toczyński, w swym liście z dn. 23 marca br. skierowanym do Ruchu Autonomii Śląska zapewnił, że narodowość śląska będzie akceptowana w przypadku jej zadeklarowania. Dodatkowo, instrukcja metodologiczna dla biur spisowych i rachmistrzów mówi, że „rachmistrze nie mogą sugerować odpowiedzi osobom spisywanym”.

Również w związku z powyższym, ambasador Polski przy Unii Europejskiej, pan Marek Grela w swym piśmie z dnia 30 maja br. skierowanym do przewodniczącej Wolnego Sojuszu Europejskiego, posłanki Parlamentu Europejskiego pani Nelly Maes wyjaśnił, że zgodnie z założeniami spisu „narodowość jest deklaratywną (opartą na subiektywnym odczuciu) cechą indywidualną każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny (uczuciowy), kulturowy lub genealogiczny (ze względu na pochodzenie rodziców) z określonym narodem lub grupą etniczną. Oznacza to, że rachmistrz spisowy wpisuje taką odpowiedź, jaką podaje mu osoba spisywana”.

Kilka linijek dalej pan ambasador wyjaśnia także, iż „każda narodowość zadeklarowana przez respondenta i wpisana do formularza zostanie uznana. Wpis taki nie będzie podlegał żadnym zmianom tak ze strony rachmistrza jak i w późniejszej fazie komputerowego odczytu danych. Główny Urząd Statystyczny nie jest uprawniony do wpływania w jakikolwiek sposób na uzyskane informacje. Oznacza to, że nie istnieje możliwość, aby narodowość śląska czy jakakolwiek inna została zakwalifikowana jako polska”.

Nie zaprzeczając powyższym twierdzeniom oraz wierząc w dobre intencje Głównego Urzędu Statystycznego musimy zauważyć, że Ruch Autonomii Śląska został poinformowany, że rachmistrze już w trakcie szkoleń nakłaniani byli bądź do zmiany narodowości śląskiej na polską, bądź do sugerowania ludziom, aby ci nie deklarowali narodowości śląskiej. Takie przypadki odnotowaliśmy m.in. w Chrząstowicach koło Opola, w Piekarach Śląskich, Mysłowicach i innych miejscowościach woj. śląskiego.

Odnotowaliśmy też całą serię przypadków odmowy wpisu do formularzy narodowości śląskiej przez rachmistrzów. Lista, na której odnotowano takie sytuacje dostępna jest na oficjalnej stronie Ruchu Autonomii Śląska.

Chociaż powyższe zestawienie zawiera jedynie przypadki odnotowane przez nasz ruch, mamy nadzieję, że da ono państwu obraz skali problemu oraz pozwoli sobie uzmysłowić w jak wielkim stopniu dane uzyskane w trakcie spisu, przede wszystkim dotyczące liczebności Ślązaków, nie pokrywają się z rzeczywistością.

Z przykrością stwierdzamy, że Powszechny Spis Ludności i Mieszkań z całą pewnością nie dostarczy nam pełnego obrazu sytuacji narodu śląskiego w Polsce. Należy mieć na uwadze, że nawet jeśli wpisy narodowości śląskiej są akceptowane i nie ulegną one zmianom podczas obróbki elektronicznej, liczba Ślązaków w raporcie pospisowym będzie dużo mniejsza niż w rzeczywistości.

Z poważaniem,

Bartłomiej Świderek
Kierownik Biura Spraw Zagranicznych
Ruchu Autonomii Śląska

=============================================

Dear Sir/Madam

The National Population and Housing Census 2002 in Poland recommended by the UN and held between May 21 and June 8, 2002 is one of the main current ventures in the Republic of Poland. The main aim of the census is to get infomation about population distribution, demographic and social features, professional activity, living and housing standards, etc.

Among a number of questions to be asked two concerning ethnicity can be found, i.e. one about individual's nationality and another about the language used by the asked. Although the authorities corroborate that all the answers must be put down in application forms as given by the asked this rule is widely breached as far as questions about nationality is concerned.

In reference to the question number 33 concernig individual's nationality to be asked during the National Population and Housing Census 2002 in Poland, the Chairman of the Central Statistical Office (Glowny Urzad Statystyczny-GUS) Mr. Tadeusz Toczynski assured us in his letter of March 23, 2002, that Silesian nationality will be accepted if declared by the asked. Additionally in an instruction distributed among regional branches of GUS we can read that "reporters must not suggest an answer to the asked".

Additionally, in his letter of May 30, 2002 sent to Mrs. Maes (MEP) a chairperson of the European Free Alliance/Democratic Party of the Peoples of Europe, Mr Marek Grela, a Polish Ambassador to the European Union explained that according to the census principles “Nationality is meant to be a declaratory(based on the subjective feeling) feature of an individual, expressing his/her emotional, cultural and background (taking account of the parents’ origins) bonds with a particular nation. It means that the reporter is putting down the direct answer of the respondent”.

A few lines below we can also read that “Each nationality declared by the respondent and put into the form will be recognised and accepted. It will stay intact, will not be subject to any interference on the part of the reporter or during the data processing period. The Main Statistical Office is not entitled to make any interference into the obtained data. It means there is no such a possibility for the Silesian or any other nationality to be counted as the Polish one.”

Not denying these theses and being deeply convinced about a good will of the Main Statistical Office, we must note that we have been informed that during their trainings reporters were induced to change the answer when Silesian nationality is declared into Polish, or to suggest not to declare it. Such practises have been recorded in many municipalities where reporters were trained, e.g. in Chrzastowice near Opole, Piekary Slaskie, Myslowice, etc. in Wojewodztwo Slaskie.

We have also recorded a series of cases when during the census reporters refused to put down a declaration of Silesian nationality into the form. The list of these cases can be found on the official website of Silesian Autonomy Movement (Ruch Autonomii Slaska).

Although the list is in Polish and contains only the cases which were recorded by the Silesian Autonomy Movement we hope it will give you an idea to what extent data collected during the census, particularly those concerning the number of people of Silesian nationality, and reality do not coincide.

We regret to ascertain that the National Population and Housing Census 2002 in Poland will certainly not provide us with a real picture of the situation (e.g. number) of the Silesian nation in Poland. Even though Silesian nationality is recognised during census data processing and accepted in a report to be published after it we are aware of the fact that the number of Silesians in the report will be much smaller than this in reality.

Yours sincerely,

Bartlomiej Swiderek
Foreign Department Chief Manager
Silesian Autonomy MovementPowyższy artykuł opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=23