Kaszbsczi Linux

Data 10.12.2006 20:50:25 | Kategoria: Aktualnoci

To ju je ksk czasu òd ùsdzeni projektu dolmacznkù Linuksa, a òsoblwie jednegò z jegò òkrãich - dekstopù KDE. Jak nar to dl zwkòwch brkòwnikw kaszbsk wersja nie je jesz przistãpn, le to nie je za wildi problem, eb, el chtos b chc, chùtkò zainstalowac ntny paczt.
Na dzys nwikszi wspiarc je dl linuksowi distribùcji (K)Ubuntu (kubuntu.org ubuntu.com), leno przed nama stoi jesz wiele robòt, b szo w kùcu rzec, e je to richtich skaszbion distribùcj. Chòc jidze zladowac hen jãzkòwi paczt z òficjalnch repòzytoriw, to nie chc òne jesz nar wesprobic z systemã. Na bnow fela òsta rwnak ju zgoszon gwsno to so wnetka zmieni.

W sztdze robòt nad dolmacznkã pacztw dl Ubuntu, òkazao sã, e nbari nt je wspiarca dl kaszbsczgò pisnkù w Linukse. Nie szo ju nama ò to, b ùsdzc pòstãpn wersjã lopka, jacz mdze so jinaczi instalow w rnch distribùcjach, cz ò tacz rozwizani w jaczim to sm brkòwnik mùszi zaktualnic gwsne lopczi a ò to, b wsztkò robio so aùtomatno.

N ju òd 30 lpica przistãpn je kaszbsk klawiatura dl linuksowich systemw. Jak nar mst je bls jedn distribùcj, co zamk ju w se nen czrownik, je to OpenSuse 10.2. W jinch distribùcjach jidze to t letkò zrobic brkùjc skriptu przrechtownegò bez karno dolmczw KDE. Dl tch co wsztkò ldaj robic bez skriptw, na starnie kaszubia.com przerechtowny je artikel z òpisnkã co nt je zdzejac, b naczc pisac pò kaszbskù. Gwsno jesz je nt pòdac czile miesãcy na to, b wsztcz distribùcje zamka w se czrowniczi do kaszbsczich klawiaturw, le pierszi krok do zrobieni kaszbskòjãzkòwgò dolmacznkù je ju za nama.

Krm tegò zrobion s t kaszbscz locale, czl lopk w bibliotece glibc ùmlewiajcy distribùcje - bez negò nie mòe gdac ò prwdzwi kaszbsczi systemie. Nen lopk jesz nie je przistãpny w nidny distribùcji, bò nie je jesz wdn now biblioteka glibc, jaka zamk ju w se przerechtowny òb naji prznlny lopk.

Jesz jinym problemã je sowizna. Na pòdstarnie karna dolmczw Ubuntu wsdzony je naji bdnk dolmacznkw niechtrnch, kòmpùtrowch sw. Wiele je juwernch z pòlsczima cz anielsczima rwnoznacznama, co sprawi, e brkòwani ti system nie mdze tacz drãd.

Jakno widzc, na dzys nie mòe rzec, e mm ju fùl skaszbion òperacjow systemã Linux, chòc mòlew ju je ùsdzeni ksk skaszbiony distribùcji. Robòt je jesz wiele z kòdim dniem bli jesm do òbezdrzenia na ekranie kòmpùtra wiadw w naji rdny mòwie.

Rczim do wesprobòt - nie je nt bc kòmpùtrowim gùru cz bezzmikòwò pisac pò kaszbskù - pen ùdb to ùdb jacz w spòdlm maj wzajemn pòprwani felw ni le bls w pisnkù. Nt je prznã chãcy, ksk czasu, przistãp do kòmpùtra bez problemù jidze òstac dolmaczã Linuksa!

Wicy wdowidz ò kaszbsczim linukse nalezesz na starnach
www.linuxcsb.org
kde.linuxcsb.org
www.kaszubia.comPowyszy artyku opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=1291