Rada Języka Kaszubskiego rozpoczyna działalność

Data 3.10.2006 10:40:00 | Kategoria: Aktualności

Pierwsze zebranie plenarne Rady Języka Kaszubskiego odbyło się 2 października br. w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dokonano wyboru przewodniczącego Rady - został nim Witold Bobrowski - nauczyciel, twórca pierwszej kaszubskojęzycznej szkoły podstawowej w Głodnicy, autor ilustrowanego elementarza i słownika kaszubskiego.
Rozpoczęto dyskusję nad planem działania Rady. Wstępnie przyjęto, że praca powinna odbywać się w następujących komisjach:

- normatywnej - której celem będzie opracowanie publikacji opisującej zasady poprawnej ortografii i gramatyki kaszubskiej. Wydanie ujednoliconych zasad pisowni jest potrzebne, gdyż obecnie dokumenty normalizujące pisownię kaszubską są rozproszone, trudno dostępne, niejednolite i nieaktualne

- medialno-administracyjnej - pracującej nad obecnością języka kaszubskiego w życiu publicznym

- edukacyjnej - pracującej nad wprowadzaniem języka kaszubskiego do szkolnictwa

- nazewniczej - opracowującej nazwy miejsc i miejscowości, pisownię nazwisk itp.

W dn. 6 października br. do prezydium Rady wybrano Wandę Kiedrowską, Duszana Pazdjerskiego, Eugeniusza Pryczkowskiego i Karola Rhode.

Ustalono koordynatorów prac komisji:

normalizacyjnej - Duszan Pazdjerski
edukacyjnej - Wanda Kiedrowska
medialno-administracyjnej - Karol Rhode
kościelno-liturgicznej - Eugeniusz Pryczkowski,
nie rozstrzygnięto, który zespół będzie zajmował się sprawami nazewnictwa.

Dyskutowano, czy działania komisji edukacyjnej i kościelnej nie będą pokrywały się z przedmiotem działań odpowiednich komisji przy Zarządzie Głównym ZKP. Padło stwierdzenie, że w tych dziedzinach działania Rady powinny skupiać się przede wszystkim nad zapewnieniem wysokiej jakości językowej, podczas gdy wdrażanie języka kaszubskiego do systemu edukacyjnego czy do Kościoła, jest zadaniem innych zespołów.

Karol Rhode przedstawił szereg szczegółowych zagadnień językowych, istotnych we wprowadzaniu kaszubszczyzny do języka urzędowego i do mediów takich jak radio. Były to sprawy takie jak ustalenie nazw miesięcy (obecnie funkcjonuje kilka zestawów nazw miesięcy), systemu określania czasu (formy typu "do pôłnia", "pò pôłniu", jednolitych nazw urzędów). Podkreślono konieczność wydania spisu kaszubskich nazw miejscowości - obecnie trwają prace nad tym spisem, w ramach projektu przygotowanego przez ZKP.

Na podstawie art. 4 p. 2 Regulaminu, Zebranie Plenarne dokooptowało mnie do składu Rady. Chcę wyrazić podziękowanie wszystkim zebranym za jednogłośne poparcie mojej kandydatury. Nie uważając się za osobę o największym dorobku ani o największym autorytecie w sprawach języka kaszubskiego, traktuję włączenie mnie w skład Rady, jako wyraz uznania dla dokonań środowiska, tworzącego kaszubską terminologię techniczną, w szczególności informatyczną. Od czasu przetłumaczenia w 1993 r. instrukcji do edytora TAG, do dziś dnia język kaszubski opanował przyzwoity przyczółek na obszarze nowych technologii. Będę dążył do tego, żeby dotychczasowy dorobek zostal uwzględniony w tworzeniu oficjalnej normy językowej, a zaangażowanie osób uczestniczących w różnorodnych przedsięwzięciach, zostało przez Radę należycie docenione i wykorzytane. Równocześnie proszę wszystkie osoby, mające na względzie rozwój języka kaszubskiego, o śledzenie działań Rady i przekazywanie swoich uwag.
Rada Języka Kaszubskiego powołana została w dn. 26.08.2006 przez Radę Naczelną Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Powołanie Rady jest jednym z elementów realizacji Strategii Rozwoju Języka Kaszubskiego. Zadania postawione przed Radą dotyczą monitorowania stanu języka kaszubskiego i stymulowania jego rozwoju, współpracy z instytucjami publicznymi i naukowymi w zakresie użycia i rozwoju języka, w szczególności ustalania standardów w zakresie kaszubskiego nazewnictwa. Rada jest zobowiązana do przedstawiania okresowych opinii o stanie ochrony języka kaszubskiego. Szczegóły zaań i zasad działania Rady określone są w regulaminie.

Członkowie Rady:

1. Witold Bobrowski
2. Edward Breza
3. Marek Cybulski
4. Roman Drzeżdżon
5. Stanisław Geppert
6. Eugeniusz Gołąbek
7. Wanda Lew-Kiedrowska
8. Hanna Makurat
9. Duszan Pazdjerski
10. Danuta Pioch
11. Eugeniusz Pryczkowski
12. Karol Rhode
13. Jan Walkusz
14. Róża Wosiak-ŚliwaPowyższy artykuł opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=1249