Wiadomości - Kultura i twórczość - Parłãczą sã kaszëbsczé chùrë. Cassubia Cantat!
Losowe zdjęcie
06.07.16 Odpust w Sianowie 34
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej

Kultura i twórczość : Parłãczą sã kaszëbsczé chùrë. Cassubia Cantat!
Wysłane przez: fopke dnia 10.9.2004 21:20:00 (2979 odsłon)

22 zélnika 2004 rokù, w Parchòwie odbëł sã II Zjôzd Kaszëbsczich Spiéwôków.
Òbczas zjazdu pòwòłónô òsta Rada Kaszëbsczich Chùrów.
W ji skłôd weszlë nôleżnice piãc chùrów: „Lutni” z Lëzëna, „Parafialnégò z Rédë”, „Piãclëni” z Lëni, „Harmónii” z Wejrowa i „Cassubia Cantat” z Parchòwa. Pòsobny zjôzd mdze w Wejrowie za rok.

Wëbróny òstôł Zarząd Kaszëbsczich Chùrów:
Tomôsz Fópka- Prowadnik
Jaromir Szroeder- Wiceprowadnik
Riszard Nalepka- Wiceprowadnik
Andrzej Kass- Wiceprowadnik
Edmùnd Szëmikòwsczi- Wiceprowadnik

Nôwôżniészim célã Radë je rozkòscérziwanié kaszëbsczégò jãzëka przez spiéw i wszelczé kùlturalné pòdjimiznë, chtërné temù mògą służëc.
Do nëch zaliczëc mùszi: Pierszą Kaszëbską Pasjã i Zjazdë Kaszëbsczich Spiéwôków.

Pierszô Kaszëbskô Pasja pòwsta w rokù 2002. Je to ùsôdzk wòkalny z elemeńtama binowi grë na chùr i solistów a’capella (bez jinstrumentalnégò towarzeniô)- całô w jãzëkù kaszëbsczim. Òpiarty je na wëjimkù Mãczi Pańsczi z Ewanieli pg sw. Marka tłumaczony z greczi na kaszëbsczi przez Ò. Adama Riszarda Sykorã OFM. Do wspòmiónégò wëjimka doparłączoné òstałë kòmeńtarze chùru i napisónô òsta mùzyka.
- Dëja napisaniô Pasji przëszła w rokù 2000 przë robòce nad telediskã wiôlgòpòstny piesnie pt. „Na smierc krziżewą’ dlô kaszëbsczégò telewizyjnégò magazynu „Rodnô Zemia”- gôdô autor Pasji, Tomôsz Fópka.
Fòrma ùsôdzka wëmôgô przënômni pôradzesąt spiéwóków w miészónym chùrze i szesc solistów. Kòòrdinëje wszëtkò dirigent.
Pierszé wëkònanié Pasji nastąpiło w 2002 rokù. Miało òno miejsce we Wejrowie, w kòscele przëklôsztornym Ò.Ò. Francëszkanów. Dëjã dało sã òżëwic dzãka dzejaniu wejrowsczigò starostwa pòwiatowégò i samòrządów: miasta Wejrowa, gminów Lëzëno i Linia. Z tich gminów bëłë chùrë, chtërny zebrałë sã w Sparłączony Chùr Wejrowsczégò Pòwiôtu. Bëłë to: chłopsczi chùr „Harmónia” z Wejrowa-dir. Môrcën Grzëwôcz ë miészóny chùrë: parafialny z Lëni- dir. Jan Szulc i „Lutnia’ z Lëzëna- dir. Tomasz Fópka, chtërën dirigòwôł téż całą Pasją i wëkònywôł partiã Ewanielistë.
Pòstrzód solistów bëlë: Pioter Kapczëńsczi- Jezës, Riszard Lorek- Arcëkapłan i Prowadnik Chùru, Mirosłôw Lademann- Piłat, Eugeniusz Prëczkòwsczi- Pioter i Wòjcôch Rëbôkòwsczi- Judasz.
Premiera spòtkała sã bëlnym przëjãcym. Karno spiéwôków rôczoné òstało na pòsobné kòncertë: do Jastarni i Lãbòrka.
W rokù 2003 tournee z Pasją liczëło 8 kòncertów. Patronat wzął prezes Zarządu Głównego Kaszëbsko- Pòmòrsczégò Zrzeszeniô i Prowadnik Sejmikù Wòjewództwa Pòmòrsczégò- prof. Brunon Synak ë téż Ò. Adam Riszard Sykòra ÒFM- prowincjał zôkonu Francëszkanów w Pòlsce. Skłôd wëkònôwców pòwiãksził sã o chùr z Redë pod direkcją Môrcëna Grzëwôcza, chtërën dirigòwôł Pasją.
Pòwiãkszëło sã téż karno solistów.
Dzãka dëtkoma kaszëbsczich samòrządów, wëdôwizna „Region” z Gdini wëda nótë Pasji razã z kòmpaktowa platką- jaczé mòżna kùpiac òbczas kòncertów.
W 2003 rokù do karna spiéwôków doszedł chùr „Cassubia cantat” z Parchòwa.
W rokù 2005 bëło tak: http://www.naszekaszuby.pl/modules/news/article.php?storyid=543
http://www.naszekaszuby.pl/modules/news/article.php?storyid=759


I Zjôzd Kaszëbsczich Spiéwôków za ùdbą swégò dirigeńta zòrganizowôł w zélnikù 2003 rokù, chùr „Lutnia” z Lëzëna. Òdbëł są w Barłominie, kòl Lëzëna.
Tedë téż zabédowóny òsta schema zjazdu, rozwitô na pòsobnym zjezdze:
· Dzél „Dlô Dëcha”- Mszô sw. kaszëbskô, z mùzyczną i liturgiczną òprawą chùrów
· Pòspólné òdspiéwanié „Kaszëbskô Królewô”
· Krótczé kòncertë kaszëbsczich piesni w wëk. chùrów- kòżdi chùr sóm zapòwiôdô swòje sztëczczi
· Pòspólné òdspiéwanié „Zemia Rodnô”
· Paradné przejscé z mùzyką na môl zéńdzeniô
· Przëwitanié przez głowã gminë, gòspòdôrza jimprezë
· Ùtczenié sztótã cëszë ùmarłëch dzejarzów kaszëbsczi kùlturë
· Cygnienié kawlów ò „wanożną lutniã”- dobiwca (chùr), òrganizëje w przińdnym rokù zjôzd
· Dzél „Dlô brzëcha”
· Pòspólné spiéwë. Do wëzwëskaniô spiéwniczi:

- „Pieśni z Kaszub”,red. Kirsteina i Roppla- pòdobno jesz mòżna dostac w wejrowsczim mùzeum- tel. 672-25-66
- „Lecë chòrankò” Jana Trepczika, sprzedadzą w Wejrowsczim Centrum Kùlturë za 8 zł.(gòłi spiéwnik) i 15 zł. (razã z kasétą)- tel: 672- 43- 84
- „Piesnie Rodny Zemi” ù E.G. Prëczkòwsczich za 30zł. (razã z platką CD)- tel: 684-85-48
Na tã jimprezã rôczony są wszëtcé(w całoscë chùrë), chtërny kòchają kaszëbską spiéwã!

Strona do wydruku Poleć tę stronę (e-mail)
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002