Forum
Losowe zdjęcie
Poświęcenie drogi
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej

Strona główna forum
   Historia
     Czy Kaszubi są zesłowizowanymi Bałtami?

| Od najnowszych Poprzedni wątek | Następny wątek | Koniec
Nadawca Wątek
CzDark
wysłane dnia: 10.7.2007 10:06
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 24.5.2004
z: Biebrznicczi Młin
Wiadomości: 1133
Re: Czy Kaszubi są zesłowizowanymi Bałtami?
>>Badania genetyczne, które przytoczył Darek Czapiewski są ciekawe ale dają tylko ogląd na sprawę. Wydaje mi się, że wyliczanie procentowe i pisanie ile w danym, współczesnym państwie jest ludności o takim czy innym haplotypie jest troszeczkę fałszywe. Raczej należałoby się skupić na grupach etnicznych i badać małe społeczności endemiczne, bo wyobraźmy sobie jak te badania wyglądałyby, gdyby Litwa obejmowała ziemię Białorusi a Polska Ukrainy.

To je prawie jiwer. Temù jô prawie móm napisóné, "szkòda jëż ti autorowie mają òkôzôné akùrôtny òbrôz Lëtewsczi, Łôtewsczi ë Estońsczi, a nie barżi bùten" tj. Pòmòrsczi, czë Pòlsczi.

>>. Pytanie o odmienność antropologiczną Kaszubów dalej pozostaje otwarte. Czy mamy do czynienia z wpływem Gotów, Wandalów którzy wykazywali odmienność antropologiczną , przez czynnik ugrofiński w płd Skandynawii ( do tej pory mieszka tam w niektórych. małych okręgach ludność o tym historycznym ugfrofińskim pochodzeniu) , czy też jest to wtórny wpływ wynikający ze sporego osadnictwa Prusów ( i niewolniczego i dobrowolnego na Pomorzu).

Jëżbë to sprawdzëc je nót miec wiadła ò czãstoscë allelu LW*B przënomni z trzëch pòpùlacëjów: (dzysdniowëch) Kaszëbów, Mekelbòrczików ë np. mieszkóńców Wiôlgopòlsczi. Jeżlë allel (tj zort gena) LW*B mdze czãsti kòl Kaszëbów ë Mekelbòrczików, ë rzôdczi kòl Wiôlgopòlôchów, tej to mdze pòkôzëwało, jëż Pòmòrzónié to (w wiôldżim dzélu) zesłowizowóni Bôłtowie. Jeżlë mdze czãsti kòl Kaszëbów, rzôdczi kòl Mekelbòrczików ë rzôdczi kòl Wiôlgòpòlôchów, tej są dwie mòżlewòtë:

1) wieldżi cësk prësczégò òsadnictwa na pòmòrsczi etnos, jaczi nie mòże bëc widzałi kòl Mekelbòrczików, bò ti są za dalek òd Prësów

2)Leno wschòdni (óstny) dzél Pòmòrzónów (ë Pòłabianów) to zesłowizowóni Bôłtowie

Jeżle mdze rzôdczi kòl Wielgopòlôchów, Kaszëbów ë Mekelbòrczików tej mdze to znaczëc jëż bôłtijsczi wpłiw na te pòpùlacëje nie bëł wieldżi, jeżle mdze dëcht jinaczi, tej mdze to znaczëc jëż òglowò wpłiw Bôłtów na ne pòpùlacëje bëł zachtny.

Jô mëszlã jëż òdpòwiesc na ne pitania mòże bëc w... bòlëcach. Jak je wiedzec, przë transfùzëji trza òpasowac bë grëpa krëwi bëła richtich. Westrzód wielu ùkładów grëpów krëwi je téż Landsteinerów-Wienerów ùkłôd (LW ùkłôd). Nie je òn tak baro znóny jak ùkłôd AB0, ë pò prôwdze jô nié wiem, czë sã gò sprawdzô przë transfùzëji (z tegò co jô wiém to nié; sprawdzô sã przede wszëtczim ùkłôd AB0, Rh, czasã ùkłôd Kell ë MNS). Ale doch je mòżlewé jëż są jaczé mediczné statisticzi na na téma. A w nëch statistikach pisze jak czãsto je grëpa b ùkłôdu LW w przëdzelonëch pòpùlacëjach.
CzDark
wysłane dnia: 11.7.2007 11:28
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 24.5.2004
z: Biebrznicczi Młin
Wiadomości: 1133
Re: Czy Kaszubi są zesłowizowanymi Bałtami?
tgrabar
wysłane dnia: 13.7.2007 10:26
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 29.10.2003
z: Łódź
Wiadomości: 474
Re: Czy Kaszubi są zesłowizowanymi Bałtami?
Nie było innej możliwości, Prusowie chcący robić karierę na Pomorzu musieli porozumiewać się po polsku. A dochodzili często do wysokich urzędów. Za przykład niech posłuży Teodoryk, ochrzczony Prus, który w 1268 r. był kasztelanem bydgoskim (patrz, Kronika wielkopolska, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa 1965, s. 287)
tgrabar
Jupcew
wysłane dnia: 13.7.2007 19:16
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 18.1.2006
z: z Pomorza :)
Wiadomości: 222
Re: Czy Kaszubi są zesłowizowanymi Bałtami?
Może kilka drobnych uwag.
A) Nie można mówić wtedy o języku polskim skoro się dopiero kształtował. Możemy mówić o kontaktach przygranicznych możnych bądź kupców, którzy mówili dialektami sąsiadów. Skoro teraz językoznawcy wyróżniają gwary języka polskiego, jako coś lokalnie pierwotnego a nie wtórnego to patrząc z historycznego punktu widzenia mieliśmy do czynienia z conajmniej dialektami języka lechickiego. Nie zapominajmy, że historycznie Polanie świetnie porozumiewali się z Czechami a Słowacy byli niemal jednym narodem z północnymi sąsiadami.
B) Językiem administracji była łacina i język niemiecki. Z jednej strony uniwesalizm średniowieczny a z drugiej powiększające swoją siłę mieszczaństwo niemieckie...ale to fakt powszechnie znany.
C) W XIII wieku nie było takiego miasta jak Bydgoszcz. Na terenie obecnej Bydgoszczy istniało kilka osad , w tym silny niemiecki Konigsberg oraz słaba polańska osada Budegast. Kaziemierz Wielki nie nadał praw miejskich Budegastowi ale Konigsbergowi, opanowanego przez osadników niemieckich. Myślę, że Teoderyk porozumiewał się raczej w języku niemieckim.
D) Dla Prusów państwo Świętopełka Wielkiego stanowiło alternatywę aby przetrwać z wciąż napierającymi od południa Mazowszanami. Mazowsze było zacofane i nie było w stanie o własnych siłach podbić Prusów, dlatego z taką chęcią osiedlono rycerzy dobrzyńskich a potem na świeżo przyłączonej ziemi chełmińskiej- zakon krzyżacki. Pomorze i Prusy było naturalną przeciwagą dla Mazowsza i Wielkopolski. Nawracanie Świętopełka Wielkiego miało charakter pokojowy.
W wyniku rosnącej siły zakonu, możni pruscy wybrali drogę asymilacji i zaczęli się zniemaczać. Daleko im raczej było do stosowania języka Mazowszan- odwiecznych wrogów, jako języka uniwersalnego.
CzDark
wysłane dnia: 14.7.2007 0:34
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 24.5.2004
z: Biebrznicczi Młin
Wiadomości: 1133
Re: Czy Kaszubi są zesłowizowanymi Bałtami?
Zacitujã (zôs) knégã Jana Piskorsczégò "Pomorze plemienne" Poznań-Szczecin 2002


<<"Przykładem języki czeski i polski, których w połowie X w. właściwie nic nie dzieliło, a wraz z uformowaniem się państw Przemyślidów i Piastów zaczęły się one stosunkowo szybko od siebie oddalać, przy czym różnice językowe układały się wzdłuż granic politycznych.

W wypadku Pomorza było jednak inaczej. Pewne cechy typowo północnopołabskie szerzyły się na całym Pomorzu zachodnim i aż po Gdańsk. z kolei pewne cechy ogólnopolskie i typowo kaszubskie przenikały aż po Parsętę i Regę. Istnienie na Łebie trwałej granicy między księstwem zachodniopomorskim ia Pomorzem Gdańskim (i tym samym państwem krzyzackim, a następnie Polską) wydaje się nie mieć w ogóle wpływu na zasięg zmian gwarowych"

Z tegò to mòże swiądowac jeż pòmòrsczi (kaszëbsczi) wëapartnił sã rëchli òd czesczégò, żle jidze o sparłãczenié z pòlską mòwą.>>
tgrabar
wysłane dnia: 16.7.2007 12:54
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 29.10.2003
z: Łódź
Wiadomości: 474
Re: Czy Kaszubi są zesłowizowanymi Bałtami?
Trzeba pamiętać, że Zakon nigdy nie prowadził akcji germanizowania Prusów. Nie wymagano od nich znajomości języka niemieckiego. Nie próbowano nawet ich uczyć. Mieli być tylko posłuszni (już po podboju) i pracować na rzecz zakonu. Jeżeli Prusowie chcieli porozumieć sie z władzą to mogli korzystać z pomocy tłumaczy, których zatrudniała każda kancelaria komturstwa i podobnie też kancelaria książęca w Gdańsku. Nikt się także nie interesował językiem pruskim, z konieczności zapisywano tylko imiona Prusów.
Odnośnie wspomnianego kasztelana bydgoskiego podaję dokładny cytat z Kroniki Wielkopolskiej pod datą 1268 "...niejaki Teodoryk, ochrzczony Prus, wydał Bydgoszcz, gród Ziemomysła, Bolesławowi Pobożnemu, księciu Wielkopolski...".
pozdrawiam
tgrabar
Jupcew
wysłane dnia: 16.7.2007 13:41
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 18.1.2006
z: z Pomorza :)
Wiadomości: 222
Re: Czy Kaszubi są zesłowizowanymi Bałtami?
Panie Profesorze, nie chodzi mi o przymus nauki takiego a nie innego języka ale raczej o samą komunikację.Polityka zakonu nie jest niczym dziwnym, mówiąc prostym językiem- nie podcina się gałęzi , na której się siedzi (Jasienica niestety tego nie rozumiał). Jeżeli chodzi o kronikę wielkopolską. Niestety nie mogę teraz podać dokładnego źródła, gdyż przebywam za granicą. Moje informacje pochodzą z bardzo obszernej, zbiorowej dwutomowej "Historii Bydgoszczy" . Bydgoskie średniowiecze jest bardzo ciekawe ze względu na pograniczność rozwijającego się miasta. Od osadnictwa pomorskiego zlokalizowanego w osadach "zamczysko" , Wyszogród, przez osady niemieckie czy polskie.
stolem2
wysłane dnia: 16.7.2007 14:44
Stały bywalec
Zarejestrowany: 15.7.2005
z:
Wiadomości: 44
Re: Czy Kaszubi są zesłowizowanymi Bałtami?
Anita Dettlaff-Kąkol*, Ryszard Pawłowski

Locus YCAII polimorfizm w populacji polskiej

"Badaniom poddano próbki materiału biologicznego (krew i wymazy z jamy ustnej) pochodzące od 189 niespokrewnionych mężczyzn z obszaru Polski Północnej. (...)
Stwierdzono bardzo znamienne statystycznie różnice (p<0,0000) w rozkładzie alleli pomiędzy populacja polską a populacją włoską, niemiecką, litewską, łotewską i estońską oraz brak znamiennych różnic w rozkładzie alleli pomiędzy populacją polską a słoweńską (p=0,40)."

http://www.kms.cm-uj.krakow.pl/ArchMedSadKrym/2004/2_3_2004/89-94.htm
CzDark
wysłane dnia: 16.7.2007 16:00
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 24.5.2004
z: Biebrznicczi Młin
Wiadomości: 1133
Re: Czy Kaszubi są zesłowizowanymi Bałtami?
Jô to mùszã przeanalizowac w pòkù, ale ju terô jô mògã rzec, jëż znając żëcé, ne próbë pòchodają abò òd pacjentów Gdóńsczé Mediczné Akademijë abò òd sztudérów né ùczebni, dze Kaszëbów (razã z Kòcewiôkama) nie je wicy jak 25 %, co mô wieldżi cësk na statisticzną distribùcëjã.
stolem2
wysłane dnia: 16.7.2007 16:10
Stały bywalec
Zarejestrowany: 15.7.2005
z:
Wiadomości: 44
Re: Czy Kaszubi są zesłowizowanymi Bałtami?
Nie sadze zeby Kaszubka Anita Dettlaff-Kąkol zrobila tak szkolny bląd. Standartowo badania wykonuje się na osobnikach tubylczych osiadłych od 3 pokoleń. Zresztą wystarczy skontaktować się z autorem.
« 1 2 (3) 4 5 »
| Od najnowszych Poprzedni wątek | Następny wątek | Top

 
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002